Biorezonans

W trakcie krótkiej terapii biorezonansowej pozbędziesz się obciążeń trudnych bądź pozornie niemożliwych do usunięcia bez skutków ubocznych dla organizmu.

Istotą działania biorezonansu jest wykorzystanie drgań elektromagnetycznych o dokładnie określonej częstotliwości do likwidowania czynników patogennych takich jak:

 • pasożyty
 • bakterie
 • wirusy
 • grzyby
 • pierwotniaki

Każda substancja , a więc również żywe organizmy emitują drgania o ściśle określonych częstotliwościach. Każda komórka żywego organizmu ma swoją dokładnie sprecyzowaną częstotliwość drgań elektromagnetycznych. Tak więc patogeny (bakterie , pasożyty , wirusy itp.) mają również swoją częstotliwość energetyczną. 

Terapia biorezonansowa polega na neutralizacji drgań czynników patogennych. Służą do tego specjalne urządzenia będące generatorem fal elektromagnetycznych z zaprogramowaną częstotliwością drgań patogenów. Wg dr Huldy Clarck pasmo drgań człowieka mieści się w przedziale 1562 kHz do 9457 kHz , a pasmo drgań patogenów mieści się w przedziale 32 kHz do 900 kHz. Tak więc za pomocą drgań o odpowiednio dobranej częstotliwości możemy uszkadzać strukturę bakterii , wirusów , pasożytów czy też grzybów a co za tym idzie ostatecznie wyeliminować je z organizmu. Jednocześnie nie powodujemy żadnego działania ujemnego dla organizmu , ponieważ działamy innymi częstotliwościami drgań niż te , które emituje nasze ciało. Istotą doprowadzenia organizmu do równowagi jest wyeliminowanie wszelkich patogenów , które w taki czy inny sposób zakłócają jego prawidłowe funkcjonowanie. Najlepsze efekty oczyszczenia organizmu daje zastosowanie biorezonansu w połączeniu z preparatami informacyjnymi i absorbentami toksyn uwolnionych w procesie rozpadu patogenów.   

W swoich pracach dr Morell w roku 1978 udowodnił , że każdy organizm w całości , a także jego poszczególne narządy i tkanki wypromieniowują drgania elektromagnetyczne w szerokim przedziale częstotliwości: komórki znajdują się w nieustannym ruchu i ich membrany w związku z tym nieustannie wibrują. Wibracja wytwarza pole magnetyczne o określonych parametrach takich jak częstotliwość , amplituda itd. Patogeny też są źródłem takich drgań. To tak zwane patologiczne drgania spowodowane funkcjonowaniem tych szkodliwych mikroorganizmów , które naruszają fizjologiczną równowagę organizmu.
Morell jako pierwszy przedstawił możliwość rejestracji biopotencjałów oraz działania na organizm człowieka , patologiczną florę , pasożyty , bakterie , wirusy elektro-magnetycznymi sygnałami o złożonej konfiguracji .Opierając się na prawach fizyki udowodnił , że jeżeli działać na organizm człowieka lub na patogeny słabymi falami elektromagnetycznymi o dokładnie określonych parametrach , to za pomocą rezonansu można spowodować zwiększenie własnego potencjału komórek organizmu lub osłabić potencjał komórek patogenów aż do ich śmierci. Tak powstał perspektywiczny kierunek medycyny biorezonansowej.

Metoda BRT otworzyła dla ludzi efektywny sposób walki z niedomaganiami i chorobami. Jeżeli zwykłe choroby udawało się jeszcze jako tako leczyć, to pasożyty , grzyby , bakterie , wirusy i pierwotniaki stały się bardzo dużym zagrożeniem.
Mało kto wie , że na ziemi żyje kilka tysięcy jedno i wielokomórkowych organizmów (pasożyty , pierwotniaki , bakterie itd.) , dla których jedynym sposobem istnienia stało się pasożytowanie w różnych narządach i tkankach naszego organizmu. Jeszcze bardziej pogłębia sytuację fakt , że ich wykrycie jest niemożliwe lub bardzo trudne metodami tradycyjnej akademickiej diagnostyki. Te wszystkie organizmy przez tysiąclecia przygotowywały się do tego by żyć w naszym ciele w ukryciu , niezauważalne. Oficjalna statystyka podaje , że 90 do 97% ludzi zetknęło się w swoim życiu z patogenami , a 70 do 75% populacji jest ich nosicielem.

Fizykochemiczne podstawy brt

Biorezonans (BRT) to terapia zewnętrznymi sygnałami, z którymi oddzielne organizmy lub ich systemy wchodzą w rezonans. BRT pozwala skutecznie leczyć choroby spowodowane każdym rodzajem patogenów, różne formy lokalizacji w organach i tkankach, we wszystkich stadiach rozwoju procesu chorobowego, bez szkody dla organizmu człowieka.
U człowieka głównymi źródłami drgań elektromagnetycznych są: aktywność mięśniowa (np. rytmiczne skurcze serca), bioelektryczna aktywność czyli przekaz elektrycznych impulsów od narządów zmysłu do mózgu oraz od mózgu do organów wykonawczych, a także aktywność metaboliczna organów (procesy metaboliczne). U wielu mikroorganizmów – pierwotniaków , pasożytów jelitowych, grzybów, bakterii, wirusów nie ma układu mięśniowego i nerwowego, dlatego jedynym źródłem ich pola elektromagnetycznego są procesy metaboliczne.
Każda forma życia posiada swoje własne unikalne spektrum częstotliwości tzn. każdy mikro i makroorganizm ma swoje charakterystyczne spektrum drgań określające specyfikę jego metabolizmu, który w nim zachodzi, a także charakter chemicznych powiązań w makromolekułach patogenów.
Z punktu widzenia biofizyki metabolizm to asocjacja i dysocjacja, powstawanie nowych i rozpad poprzednich związków tj. to co odróżnia materię żywą od martwej. W tym procesie uczestniczą naładowane cząsteczki (jony) , spolaryzowane molekuły i dipole wody. Ruch każdej naładowanej cząsteczki wytwarza wokół niej pole magnetyczne. Koncentracja naładowanych cząsteczek wytwarza elektryczny potencjał takiego lub innego znaku (+) (-). Te przesłanki pozwalają podejść do procesu terapii chorób metodami fizycznymi, czyli w zupełnie inny sposób niż leczenie tradycyjne środkami farmakologicznymi (alopatia).
Zachodzące w patogenie życiowe procesy wytwarzają drgania elektromagnetyczne o częstotliwości, która zależy od intensywności metabolizmu i jego charakteru. W komórkach jednego rodzaju, jednakowej budowy, częstotliwość drgań będzie identyczna.
Po wieloletnich badaniach uczeni udowodnili , że wszystkie żywe stworzenia, także mikroorganizmy, wypromieniowują fale elektromagnetyczne. Są to fale elektromagnetyczne w ściśle określonych przedziałach częstotliwości. Dzięki temu możemy rozpoznać i unicestwić każdy rodzaj patogenu, ponieważ każdy z nich ma swoją dokładnie określoną częstotliwość lub spektrum częstotliwości.
Na dzień dzisiejszy zarejestrowano przedziały częstotliwości 150 000 rodzajów form pasożytniczych.
Metodę biorezonansu używa się w diagnozie i terapii. Na organizm człowieka działa się polem elektromagnetycznym o częstotliwości określonego patogenu i jeżeli on jest w organizmie powstaje rezonansowa odpowiedź lub zwiększenie sygnału. Przy tym zmieniają się wskaźniki w punktach biologicznie aktywnych i obszarach, które można zaobserwować w procesie diagnostyki. Taka zasada działania jest podstawą metody BRT.
Przy aktywnym działaniu falami elektromagnetycznymi o określonej częstotliwości na chemiczne połączenia w makromolekułach patogenów następuje silne zwiększenie drgań w nich i w rezultacie tego dochodzi do zerwania chemicznych połączeń, a co za tym idzie, do śmierci patogenu.
W związku z powyższym aby uśmiercić te czy inne patogeny, nie trzeba wprowadzać do organizmu substancji chemicznych takich jak antybiotyki, preparaty przeciwgrzybicze, preparaty przeciwpasożytnicze, czyli nie trzeba używać metod leczenia nieobojętnych dla organizmu.

Znając częstotliwości metabolicznej aktywności patogenów można działać na nie drganiami o częstotliwościach, które będą zaburzać i niszczyć ich własne rytmy, a tym samym obniżać i całkowicie zatrzymywać ich normalne funkcje życiowe. Obrazowo mówiąc zadaniem tej terapii jest dezaktywacja patogenów drogą translacji specyficznych drgań wnikających w organizm człowieka, jak również zabezpieczenie wydzielania toksyn powstających w procesie rozpadu patogenów, bez szkody dla organizmu człowieka, za pomocą działania dynamicznymi częstotliwościami na wiązania chemiczne w patogenach.
Podstawę BRT stanowi zasada ukierunkowanego działania drganiami elektromagnetycznymi dokładnie określonymi co do częstotliwości, formy i amplitudy na różne rodzaje patogenów.

BRT jest efektywną i bezpieczną metodą terapii i profilaktyki wielu chorób , przyczyną których są różne czynniki patogenne i pozwala znacznie obniżyć lub całkowicie wykluczyć używanie farmaceutyków.

Terapia biorezonansowa i służące temu urządzenia zostały tak skonstruowane aby można je samodzielnie stosować w domu.
Działanie BRT blokuje pracę systemów enzymatycznych organizmów patogennych, a także procesów oddechowych na poziomie komórkowym co powoduje destrukcję zachodzących w nich procesów metabolicznych a co za tym idzie obniża a następnie likwiduje ich działanie chorobotwórcze i toksyczność. W rezultacie obniżenia aktywności procesów biochemicznych w patogenach, następuje zatrzymanie procesów życiowych. Podsumowując wszystkie te zmiany prowadzą do śmierci organizmów patogennych. Jednakże po ich śmierci do krwi i limfy dostają się duże ilości fragmentów
patogenów i ich toksyn co powoduje intoksykację z charakterystycznymi dla niej symptomami takimi jak bóle głowy, duszności, bóle w mięśniach i stawach, zawroty głowy, wysypki, słabości, senność. Im więcej było patogenów powodujących infekcje w organizmie pacjenta, im bardziej aktywne były ich funkcje życiowe, tym większe nastąpiło zatrucie organizmu w procesie leczenia i bardziej wyraźne będą symptomy tego zatrucia.

Elektroniczne kierowanie terapią BRT, podawanie sygnału o odpowiednich parametrach, pozwala ukierunkować terapię z maksymalną dokładnością i wykluczyć prawdopodobieństwo pomyłki.
Możliwość zmiany amplitudy sygnału w zależności od typu elektrod lub indywidualnych właściwości pacjenta pozwala uzyskać maksymalny efekt terapeutyczny bez negatywnych odczuć w trakcie prowadzenia terapii i daje możliwość stosowania terapii w szerokim spektrum stanów patologicznych. Krok po kroku skanujące i dynamiczne działanie drganiami z użyciem większości istniejących częstotliwości terapeutycznych pozwala pozbyć się tzw. martwych stref działania, czyli części spektrum gdzie działanie jest bezcelowe.

W procesie standardowego seansu terapeutycznego osłabiane są mechanizmy obronne patogenów. Zmniejsza się ilość produkowanych przez nie toksyn, co z kolei pozwala układowi odpornościowemu organizmu rozpoznać i eliminować je na poziome tkankowym i komórkowym, pożytecznej florze zająć swoją naturalną przestrzeń i wyeliminować organizmy patogenne. Pełne uwolnienie organizmu od patogenów, a także stabilna remisja przy chronicznych chorobach , występuje w ponad 80% przypadków po prawidłowym zastosowaniu terapii biorezonansowej. Pełna rekonstrukcja pożytecznej flory każdego rodzaju może się wahać w szerokim przedziale czasowym od jednego miesiąca do dwóch lat. Ten okres czasu jest uzależniony od następujących czynników: stan pożytecznej flory i jej rodzaj w organizmie, wiek pacjenta, styl życia, efektywność funkcjonowania narządów i układów w organizmie, dieta, wpływ środowiska zewnętrznego np. zanieczyszczenie powietrza.

Terapia biorezonansowa może być stosowana równolegle z tradycyjnym leczeniem farmaceutykami, a także może być używana w celu profilaktyki szerokiego kręgu stanów patologicznych. Urządzenie pozwala przeprowadzać terapię etiologiczną, patogenetyczną, profilaktyczną, rehabilitacyjną w różnych warunkach stosowania np. w domu. Uzupełnienie terapii wcześniejszą diagnostyką daje możliwość zastosowania odpowiedniej taktyki terapii u danego pacjenta. Pozwala to dostosować odpowiedni program terapeutyczny lub ich kombinację i przeprowadzać dynamiczną kontrolę terapii, a w razie potrzeby wnieść konieczne zmiany.

W wielu przypadkach przedziały częstotliwości różnych patogenów są do siebie bardzo zbliżone lub nawet nakładają się. W związku z tym terapia jednego patogenu często prowadzi do jednoczesnego wyeliminowania innych.

Zalecenia stosowania brt

 • choroby systemu nerwowego: migreny, bóle głowy, wysokie ciśnienie wewnątrzmózgowe, zapalenie nerwów i korzeni nerwowych, nerwice, nerwobóle, porażenie nerwów twarzy, rwy, zaburzenia nerwowe, bezsenność, zaburzenia snu, syndrom ciągłego zmęczenia
 • choroby systemu endokrynnego: rozregulowany system endokrynny, zaburzona praca gruczołów, nadczynność
 • niedoczynność tarczycy, cukrzyca, dysfunkcja nadnerczy, dysfunkcja gruczołów płciowych, otyłość, dysfunkcja układu przysadkowo-podwzgórzowego
 • rozstrojenie psychiczne i rozstrojenie układu nerwowego: stany depresyjne, nerwice, psychozy, zaburzenia współżycia płciowego
 • choroby układu krążenia: choroba nadciśnieniowa, niedociśnienie tętnicze,  choroba niedokrwienna serca, zaburzenie układu wegetatywnego, następstwa silnego zaburzenia krążenia wewnątrzmózgowego, rozszerzenie żył (żylaki)
 • choroby układu oddechowego: katar, zapalenie zatok, zapalenie migdałków, nieżyt krtani, zapalenie tchawicy, zapalenie strun głosowych i krtani, grypa, bronchit, astma w stadium remisji
 • choroby zębów: paradontoza, próchnica
 • choroby żołądka i dwunastnicy: choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy w stadium remisji, nieżyt żołądka, nieżyt dwunastnicy, zapalenie jelit
 • choroby wątroby i przewodów żółciowych: niedrożność przewodów żółciowych, zapalenie woreczka żółciowego, zapalenie wątroby, marskość wątroby, stłuszczenie wątroby
 • choroby trzustki: zapalenie trzustki, zaburzenia wydzielania hormonów
 • choroby jelit: zapalenie jelit, nieżyt jelit, dysfunkcja jelita grubego, zapalenie okrężnicy
 • choroby skórne i podskórne: łuszczyca, czyraki, pokrzywka, oparzenia, odmrożenia, różyczka

Rezonansowo - informacyjna terapia homeopatyczna (RIH)

Rezonansowo - informacyjne leczenie homeopatyczne to zasadniczo nowy nurt w medycynie. Dzięki posługiwaniu się informacjami uzyskanymi podczas diagnostyki pojawiła się możliwość ukierunkowanego wpływu na organy i ich struktury , co z kolei pozwoliło uruchomić procesy detoksykacji (wydalenia z organizmu toksycznych produktów) , oraz regeneracji (przywrócenie struktur) wewnętrznych organów. 

Do leczenia używa się zwykłych preparatów leczniczych - substancje homeopatyczno rezonansowo - informacyjne (granulka cukrowa albo biologicznie aktywny płyn , na które podczas specjalnej technologii przenoszona jest otrzymana spektralna falowa informacja). Ta informacja jest ukierunkowana na te organy i systemy , w których podczas diagnostyki stwierdzono zmiany patologiczne.

2023-01-02